Huisreglement 

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte en behandelkamer) mag niet gerookt worden.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent opgehaald, meld u dan s.v.p. door te kloppen op de behandelkamer.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen. Wilt u tevens bij de eerste afspraak uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs) meenemen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn krijgt u een herinnering en stelt u instaat om het openstaande bedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Indien dit niet gebeurd zijn wij genoodzaakt om een incasso te sturen. De daarvoor gemaakte kosten worden ook op u verhaald.
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraar, behalve met de CZ-groep, hieronder vallen de verzekeringen CZ, OHRA, Nationale Nederlanden en Just. Hierdoor kunnen we rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Indien u een verklaring heeft om niet gereanimeerd te willen worden bent u er zelf verantwoordelijk voor ons dit te laten weten.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte in de wachtkamer voorrang geven aan minder valide personen.

 

 Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 5. U kunt het bedrag over maken op bankrekeningnummer IBAN NL71ABNA0830897208 ten name van Fytalus Fysiotherapie te Wognum. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 6. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 7. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 8. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 9. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 10. Alle gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.